Pleš – Veský Mlýn

L.DO.03
Lokalizace: 49.536818N 12.611983E
Rozloha: 210,008 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: CHKO, PP
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 695 - 800 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 4,710 ha 2,24 2,22
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (<i>Jovibarba globifera</i>) 8230 Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) 0,020 ha 0,01 4
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 0,075 ha 0,04 2
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,012 ha 0,01 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,428 ha 0,2 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 3,908 ha 1,86 2,14
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 8,044 ha 3,83 2,81
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,008 ha -- 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (<i>Juniperus communis</i>) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 7,918 ha 3,77 2,98
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 25,386 ha 12,09 2,66
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 11,734 ha 5,59 1,86
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 14,684 ha 6,99 2,17
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 0,462 ha 0,22 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 3,019 ha 1,44 2
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 2,373 ha 1,13 3,12
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 22

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Savci Lutra lutra vydra říční Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Plazi Vipera berus zmije obecná Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Potentilla palustris zábělník bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Obojživelníci Ichthyosaura alpestris čolek horský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2010
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2012
První 1 2 3 4 5 Zobrazeno: 60 - 65

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.