Pleš – Veský Mlýn

L.DO.03
Lokalizace: 49.536818N 12.611983E
Rozloha: 210.008 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rašeliniště a slatiniště
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 695 - 800 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 4.710 ha 2.24 2.22
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 8230 Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) 0.020 ha 0.01 4
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 0.075 ha 0.04 2
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.012 ha 0.01 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.428 ha 0.2 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 3.909 ha 1.86 2.14
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 8.044 ha 3.83 2.81
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.008 ha -- 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 7.919 ha 3.77 2.98
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 25.386 ha 12.09 2.66
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 11.734 ha 5.59 1.86
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 14.684 ha 6.99 2.17
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 0.462 ha 0.22 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 3.019 ha 1.44 2
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 2.373 ha 1.13 3.12
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 22

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Aphodius borealis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2012
Motýli Aporia crataegi bělásek ovocný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2015
Ptáci Picoides tridactylus datlík tříprstý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2013
Cévnaté rostliny Scorzonera humilis hadí mord nízký -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Valeriana excelsa subsp. procurrens kozlík výběžkatý chlupatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Měkkýši Euconulus praticola kuželík tmavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2003
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2012
Cévnaté rostliny Thesium pyrenaicum lněnka pyrenejská -- -- Ohrožený (EN) -- 2010
Cévnaté rostliny Potentilla palustris mochna bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 42

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.