Meandry Chřibské Kamenice

L.DC.03
Lokalizace: 50.844761N 14.423711E
Rozloha: 190,915 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Stupeň ochrany: CHKO, PP
Důvod ochrany: Ma, O
Nadmořská výška: 194 - 580 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 21,548 ha 11,29 2,62
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 3,333 ha 1,75 2,02
L8.1A Boreokontinentální bory, lišejníkové porosty na píscích 91T0 Středoevropské lišejníkové bory 2,730 ha 1,43 1,9
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0,598 ha 0,31 1,48
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,021 ha 0,01 2
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,029 ha 0,02 4
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1,117 ha 0,59 2,48
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1,399 ha 0,73 2,69
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,019 ha 0,01 2
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1,602 ha 0,84 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,000 ha -- 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 12,581 ha 6,59 3
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 1,720 ha 0,9 3,6
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 2,658 ha 1,39 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 3,008 ha 1,58 2,25
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 35

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Acrotona sylvicola -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2007
Brouci Myllaena elongata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2007
Motýli Epirrhoe hastulata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Brouci Bledius filipes -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2007
Motýli Ostrinia palustralis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2008
Brouci Stenus guttula -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2007
Brouci Ocalea concolor -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2007
Motýli Olethreutes arcuella -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2008
Brouci Metopsia clypeata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2007
Brouci Carabus problematicus problematicus -- Ohrožený -- -- -- 2008
Brouci Dyschiriodes intermedius -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Brouci Bledius subterraneus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2007
Brouci Bledius talpa -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2008
Brouci Geodromicus nigrita -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2007
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2 2015
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 69

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.