Arba

L.DC.01
Lokalizace: 50.819816N 14.355215E
Rozloha: 12,592 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO, PR
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 206 - 250 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0,958 ha 7,61 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1,021 ha 8,11 4
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,079 ha 0,63 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1,973 ha 15,67 1,19
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 1,252 ha 9,94 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,737 ha 5,85 1,53
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,273 ha 2,17 1
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 1,206 ha 9,58 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,317 ha 2,52 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Galanthus nivalis sněženka podsněžník Ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Dryobates minor strakapoud malý -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Dendrocoptes medius strakapoud prostřední Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Juncus acutiflorus sítina ostrokvětá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Cévnaté rostliny Menyanthes trifoliata vachta trojlistá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Vážky Orthetrum coerulescens vážka žlutoskvrnná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Plazi Vipera berus zmije obecná Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Potentilla palustris zábělník bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Obojživelníci Ichthyosaura alpestris čolek horský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Obojživelníci Lissotriton vulgaris čolek obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Vážky Coenagrion hastulatum šidélko kopovité -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Houby Pluteus phlebophorus štítovka lemovaná -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2014
První 1 2 3 Zobrazeno: 30 - 45

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.