Arba

L.DC.01
Lokalizace: 50.819816N 14.355215E
Rozloha: 12,592 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO, PR
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 206 - 250 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0,958 ha 7,61 2
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,273 ha 2,17 1
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 1,206 ha 9,58 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,079 ha 0,63 1
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 1,252 ha 9,94 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1,021 ha 8,11 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1,973 ha 15,67 1,19
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,737 ha 5,85 1,53
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,317 ha 2,52 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Berula erecta potočník vzpřímený -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2016
Vážky Coenagrion hastulatum šidélko kopovité -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Savci Rupicapra rupicapra kamzík horský -- -- Nevyhodnocený (NE) GL 2021
Ptáci Ficedula hypoleuca lejsek černohlavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Dryobates minor strakapoud malý -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ortopteroidní hmyz Stethophyma grossum saranče mokřadní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2019
Vážky Orthetrum coerulescens vážka žlutoskvrnná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Houby Pluteus phlebophorus štítovka lemovaná -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2, 1143/2014 2018
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2 2016
Cévnaté rostliny Potentilla palustris zábělník bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 46

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.