Arba

L.DC.01
Lokalizace: 50.819816N 14.355215E
Rozloha: 12.592 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Stupeň ochrany: PR, CHKO
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 206 - 250 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.365 ha 2.9 1
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.256 ha 2.03 2
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.268 ha 2.12 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.404 ha 3.21 1
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.101 ha 0.8 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.071 ha 8.51 1
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.878 ha 14.91 1.73
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.935 ha 15.36 1.87

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Bagous lutulentus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2006
Brouci Ischnopterapion modestum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2006
Brouci Thamiocolus viduatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2006
Brouci Chaetocnema subcoerulea -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2006
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2007
Cévnaté rostliny Batrachium fluitans lakušník vzplývavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Ptáci Ficedula hypoleuca lejsek černohlavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Chrysosplenium oppositifolium mokrýš vstřícnolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Cévnaté rostliny Carex paniculata ostřice latnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Berula erecta potočník vzpřímený -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2001
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 29

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.