Rybník pod Javorem

L.CV.25
Lokalizace: 50.361619N 13.119246E
Rozloha: 2.237 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rybník, klausura
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 350 - 375 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.043 ha 1.94 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.218 ha 9.76 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.404 ha 18.04 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.149 ha 6.68 1.45
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.193 ha 8.62 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.217 ha 9.71 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.495 ha 22.13 1.33
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.445 ha 19.89 1