Slanisko u Škrle

L.CV.24
Lokalizace: 50.417917N 13.527641E
Rozloha: 21.393 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Slanisko
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 248 - 264 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 4.860 ha 22.72 2.68
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.474 ha 2.22 4
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.237 ha 5.78 3.18
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2.859 ha 13.36 2
T7 Slaniska 1340 Vnitrozemské slané louky 0.842 ha 3.94 1.83
L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy 91I0 Eurosibiřské stepní doubravy 0.533 ha 2.49 4
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.091 ha 0.42 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.016 ha 0.08 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1.943 ha 9.08 2.18
T3.3D Úzkolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 2.912 ha 13.61 4
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.607 ha 2.84 2.29

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Bembidion lunatum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Brouci Bledius tricornis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2005
Brouci Catops nigricantoides -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2004
Brouci Philonthus spermophili -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2004
Brouci Quedius balticus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2005
Brouci Scopaeus minutus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2004
Cévnaté rostliny Scorzonera cana hadí mord šedý -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Aster linosyris hvězdnice zlatohlávek Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Trifolium fragiferum jetel jahodnatý -- -- Zranitelný (VU) -- 2005
Cévnaté rostliny Trifolium striatum jetel žíhaný -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Cévnaté rostliny Plantago maritima subsp. ciliata jitrocel přímořský brvitý Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Cévnaté rostliny Bolboschoenus maritimus kamyšník přímořský -- -- Ohrožený (EN) -- 2005
Cévnaté rostliny Melilotus dentatus komonice zubatá -- -- Ohrožený (EN) -- 2005
Ptáci Perdix perdix koroptev polní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Festuca pseudovina kostřava nepravá -- -- Zranitelný (VU) -- 2005
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 35

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.