Údolní nádrž Nechranice

L.CV.20
Lokalizace: 50.360048N 13.383065E
Rozloha: 1 199.821 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Údolní nádrž
Důvod ochrany: O , E
Nadmořská výška: 242 - 289 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2.600 ha 0.22 4
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.869 ha 0.07 1
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0.002 ha -- 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.172 ha 0.1 3.98
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.541 ha 0.21 4
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0.198 ha 0.02 2
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.768 ha 0.06 1.1
L4A Typické suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.290 ha 0.02 1
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.391 ha 0.03 1
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1.147 ha 0.1 1.44
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.818 ha 0.07 4
T3.3D Úzkolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.006 ha -- 2
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.133 ha 0.01 1.01

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Cylindromorphus bifrons -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2001
Cévnaté rostliny Aurinia saxatilis -- -- -- -- -- 2009
Brouci Foucartia ptochioides -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2001
Brouci Eutrichapion facetum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2007
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2010
Ryby a mihule Leuciscus aspius bolen dravý -- HD II, HD V -- -- 2004
Cévnaté rostliny Heracleum mantegazzianum bolševník velkolepý -- -- -- BL1 2001
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Motýli Limenitis camilla bělopásek dvouřadý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Anthericum liliago bělozářka liliovitá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2009
Ptáci Oenanthe oenanthe bělořit šedý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2013
Motýli Aporia crataegi bělásek ovocný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Ptáci Limosa lapponica břehouš rudý -- BD I -- -- 2012
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 124

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.