Mokřady Ohře (Kadaň – Nechranická nádrž)

L.CV.02
Lokalizace: 50.367384N 13.283019E
Rozloha: 131,918 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Jiné vodní a bažinné biotopy
Údolní nádrž
Stupeň ochrany: EVL, PO, PP
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 264 - 330 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 1,246 ha 0,94 1,53
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 0,883 ha 0,67 1
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0,009 ha 0,01 2
S3A Jeskyně přístupné veřejnosti -- -- 0,006 ha -- 2,5
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 11,486 ha 8,71 1,57
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,306 ha 0,23 1
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 3,113 ha 2,36 1,88
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0,929 ha 0,7 4
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 66,152 ha 50,15 1,16
M6 Bahnité říční náplavy 3270 Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p. 1,401 ha 1,06 1,62
T8.1B Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,356 ha 0,27 2,08
K4A Nízké xerofilní křoviny, primární porosty na skalách s druhy rodu Cotoneaster 40A0 Kontinentální opadavé křoviny 0,075 ha 0,06 2,14
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 1,356 ha 1,03 2
T3.3D Úzkolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,260 ha 0,2 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,499 ha 0,38 2
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 23

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Měkkýši Unio crassus velevrub tupý Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2012
Netopýři Barbastella barbastellus netopýr černý Kriticky ohrožený HD II, HD IV -- -- 2014
Cévnaté rostliny Carex humilis ostřice nízká -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Seseli hippomarathrum sesel fenyklový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Erysimum crepidifolium trýzel škardolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Pulsatilla pratensis subsp. bohemica koniklec luční český Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Netopýři Vespertilio murinus netopýr pestrý Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Netopýři Eptesicus serotinus netopýr večerní Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2016
Cévnaté rostliny Pinus nigra borovice černá -- -- -- BL2 2016
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2016
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2016
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2016
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2 2016
Cévnaté rostliny Hieracium schmidtii jestřábník bledý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 74

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.