Mokřady Ohře (Kadaň – Nechranická nádrž)

L.CV.02
Lokalizace: 50.367384N 13.283019E
Rozloha: 131.918 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Jiné vodní a bažinné biotopy
Údolní nádrž
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 264 - 330 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 0.883 ha 0.67 1
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0.009 ha 0.01 2
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 8230 Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) 0.025 ha 0.02 4
M6 Bahnité říční náplavy 3270 Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p. 1.401 ha 1.06 1.62
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.306 ha 0.23 1
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2.684 ha 2.03 2.82
S3A Jeskyně přístupné veřejnosti -- -- 0.006 ha -- 2.5
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 66.152 ha 50.15 1.16
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.209 ha 0.16 1.36
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3.190 ha 2.42 1.11
K4A Nízké xerofilní křoviny, primární porosty na skalách s druhy rodu Cotoneaster 40A0 Kontinentální opadavé křoviny 0.075 ha 0.06 2.14
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 1.356 ha 1.03 2
T8.1B Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.356 ha 0.27 2.08
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 3.113 ha 2.36 1.88
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 1.987 ha 1.51 2
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 23

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Aurinia saxatilis -- -- -- -- -- 2014
Měkkýši Viviparus viviparus bahenka pruhovaná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Pulicaria vulgaris blešník obecný -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2009
Cévnaté rostliny Heracleum mantegazzianum bolševník velkolepý -- -- -- BL1 2009
Cévnaté rostliny Pinus nigra borovice černá -- -- -- BL2 2009
Cévnaté rostliny Anthericum liliago bělozářka liliovitá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2009
Cévnaté rostliny Verbascum phoeniceum divizna brunátná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2009
Cévnaté rostliny Parietaria officinalis drnavec lékařský -- -- Ohrožený (EN) -- 2009
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2009
Cévnaté rostliny Pyrus pyraster hrušeň polnička -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2009
Cévnaté rostliny Hieracium schmidtii jestřábník bledý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Sorbus danubialis jeřáb dunajský -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Cévnaté rostliny Sorbus aria jeřáb muk -- -- Ohrožený (EN) -- 2001
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2009
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 64

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.