Olšina nad Javorným

L.CR.33
Lokalizace: 49.821965N 15.771531E
Rozloha: 18.174 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: CHKO
Nadmořská výška: 561 - 598 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.010 ha 0.06 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.584 ha 3.22 4
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.020 ha 0.11 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.003 ha 0.02 2.5
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2.662 ha 14.65 3.29
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5.776 ha 31.78 3.16

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Chrysosplenium oppositifolium mokrýš vstřícnolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Ptáci Falco subbuteo ostříž lesní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2008
Cévnaté rostliny Tephroseris crispa starček potoční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Epilobium parviflorum vrbovka malokvětá -- -- Zranitelný (VU) -- 2008

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.