Krkanka

L.CR.32
Lokalizace: 49.859593N 15.79117E
Rozloha: 24,263 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PR
Nadmořská výška: 350 - 413 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 5,384 ha 22,19 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,130 ha 0,53 1
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,604 ha 2,49 1,49
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 2,457 ha 10,13 1
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,084 ha 0,35 1
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 3,315 ha 13,66 1,29
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,257 ha 1,06 2,5
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4,029 ha 16,6 1,5
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0,274 ha 1,13 1,53
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,824 ha 3,4 1,32
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 0,204 ha 0,84 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Houby Lactarius aspideus ryzec lemovaný -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Houby Lactarius salmonicolor ryzec lososový -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2019
Plazi Anguis fragilis slepýš křehký Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Galanthus nivalis sněženka podsněžník Ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Physocarpus opulifolius tavola kalinolistá -- -- -- BL2 2018
Savci Mustela putorius tchoř tmavý -- HD V Chybí údaje (DD) -- 2019
Houby Rutstroemia bolaris terčka žilnatá -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Taxus baccata tis červený Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Conyza canadensis turanka kanadská -- -- -- BL3 2018
Cévnaté rostliny Rudbeckia laciniata třapatka dřípatá -- -- -- BL2 2018
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Houby Cudoniella clavus vodnička potoční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Houby Hygrocybe chlorophana voskovka citronová -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Houby Hygrocybe irrigata voskovka kluzká -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
První 3 4 5 6 7 8 Poslední Zobrazeno: 90 - 105 z 117

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.