Pod Kamenným vrchem

L.CR.30
Lokalizace: 49.615072N 15.897706E
Rozloha: 54,692 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: CHKO
Nadmořská výška: 590 - 650 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Jedná se o rašelinné louky se svahovým prameništním rašeliništěm v enklávě mezi smrkovými lesy

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 5,565 ha 10,17 3,49
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 3,242 ha 5,93 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2,846 ha 5,2 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,036 ha 0,07 3
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 5,868 ha 10,73 1,23
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,883 ha 1,61 1,31
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,006 ha 0,01 2,5
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,304 ha 0,56 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,575 ha 1,05 1,78
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,581 ha 1,06 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Graphoderus zonatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Dytiscus circumcinctus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Eleocharis ovata bahnička vejčitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2010
Cévnaté rostliny Limosella aquatica blatěnka vodní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Utricularia australis bublinatka jižní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Motýli Limenitis populi bělopásek topolový Ohrožený -- -- -- 2010
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2015
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2008
Cévnaté rostliny Scorzonera humilis hadí mord nízký -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Abies alba jedle bělokorá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Hieracium lactucella jestřábník myší ouško -- -- Ohrožený (EN) -- 2001
Cévnaté rostliny Trifolium spadiceum jetel kaštanový -- -- Ohrožený (EN) -- 2001
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 67

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.