Zadní rybník

L.CR.19
Lokalizace: 49.778084N 15.827653E
Rozloha: 38.530 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: Z , B
Nadmořská výška: 527 - 556 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.249 ha 3.24 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.498 ha 1.29 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 9.153 ha 23.75 1
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.073 ha 0.19 1
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.722 ha 1.87 1
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.272 ha 0.71 1
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.028 ha 0.07 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.982 ha 2.55 1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1.358 ha 3.52 1
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.096 ha 0.25 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 3.393 ha 8.81 1
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 1.018 ha 2.64 2.5
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 3.792 ha 9.84 1.1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.504 ha 1.31 2.64
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 6.844 ha 17.76 1.9

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Donacia crassipes -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Brouci Laccophilus poecilus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Utricularia australis bublinatka jižní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Ptáci Anas penelope hvízdák eurasijský -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Měkkýši Oxyloma elegans jantarka úhledná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2006
Cévnaté rostliny Ulmus laevis jilm vaz -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Ptáci Anas strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Měkkýši Euconulus praticola kuželík tmavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2006
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Cygnus cygnus labuť zpěvná -- BD I -- -- 2016
Cévnaté rostliny Batrachium fluitans lakušník vzplývavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2011
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 50

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.