Volákův kopec

L.CR.18
Lokalizace: 49.727947N 15.983598E
Rozloha: 81,908 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Lom, štěrkovna, pískovna
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PR
Důvod ochrany: O , B
Nadmořská výška: 634 - 682 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,399 ha 0,49 3
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,696 ha 0,85 2,03
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1,344 ha 1,64 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,585 ha 1,94 2,39
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1,246 ha 1,52 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 3,885 ha 4,74 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 4,995 ha 6,1 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 44,076 ha 53,81 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Motýli Hesperia comma soumračník čárkovaný -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Obojživelníci Pelophylax esculentus s.l. skokan zelený komplex Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Obojživelníci Pelophylax lessonae skokan krátkonohý Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2018
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Drosera rotundifolia rosnatka okrouhlolistá Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2012
Mechorosty Sphagnum angustifolium rašeliník úzkolistý -- HD V -- -- 2012
Mechorosty Sphagnum flexuosum rašeliník odchylný -- HD V -- -- 2012
Mechorosty Sphagnum teres rašeliník oblý -- HD V -- -- 2012
Mechorosty Sphagnum warnstorfii rašeliník Warnstorfův -- HD V -- -- 2015
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2015
Motýli Boloria selene perleťovec dvanáctitečný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2016
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2016
První 1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 15 - 30 z 50

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.