Volákův kopec

L.CR.18
Lokalizace: 49.727947N 15.983598E
Rozloha: 81,908 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Lom, štěrkovna, pískovna
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PR
Důvod ochrany: O , B
Nadmořská výška: 634 - 682 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,399 ha 0,49 3
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,696 ha 0,85 2,03
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1,344 ha 1,64 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,585 ha 1,94 2,39
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1,246 ha 1,52 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 3,885 ha 4,74 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 4,995 ha 6,1 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 44,076 ha 53,81 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Savci Lepus europaeus zajíc polní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Motýli Boloria selene perleťovec dvanáctitečný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Mechorosty Sphagnum magellenicum agg. -- -- -- -- -- 2012
Cévnaté rostliny Trifolium spadiceum jetel kaštanový -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Mechorosty Sphagnum flexuosum rašeliník odchylný -- HD V -- -- 2012
Cévnaté rostliny Crepis mollis subsp. hieracioides škarda měkká čertkusolistá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Potentilla palustris zábělník bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Eriophorum latifolium suchopýr širolistý -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Mechorosty Campylium stellatum zelenka hvězdovitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Mechorosty Hamatocaulis vernicosus srpnatka fermežová -- HD II Zranitelný (VU) -- 2013
Mechorosty Scorpidium cossonii štírovec prostřední -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Mechorosty Sphagnum angustifolium rašeliník úzkolistý -- HD V -- -- 2012
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2016
Ptáci Emberiza calandra strnad luční Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
První 1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 15 - 30 z 50

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.