Volákův kopec

L.CR.18
Lokalizace: 49.727947N 15.983598E
Rozloha: 81.908 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Lom, štěrkovna, pískovna
Stupeň ochrany: PR
Důvod ochrany: O , B
Nadmořská výška: 634 - 682 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.585 ha 1.94 2.39
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.344 ha 1.64 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 3.885 ha 4.74 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.696 ha 0.85 2.03
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 4.995 ha 6.1 1
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.246 ha 1.52 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 44.076 ha 53.81 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.399 ha 0.49 3

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Blanokřídlí Formica picea -- Ohrožený -- -- -- 2008
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Cévnaté rostliny Caltha palustris subsp. laeta blatouch bahenní horský -- -- Chybí údaje (DD) -- 2015
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2015
Cévnaté rostliny Scorzonera humilis hadí mord nízký -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Cévnaté rostliny Cytisus scoparius janovec metlatý -- -- -- BL2 2001
Cévnaté rostliny Trifolium spadiceum jetel kaštanový -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Polemonium caeruleum jirnice modrá -- -- Ohrožený (EN) -- 2001
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2 2001
Cévnaté rostliny Potentilla palustris mochna bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Lunaria rediviva měsíčnice vytrvalá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Cévnaté rostliny Carex davalliana ostřice Davallova Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 35

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.