Na obůrce

L.CR.16
Lokalizace: 49.862407N 15.584567E
Rozloha: 2,824 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PP
Důvod ochrany: M
Nadmořská výška: 319 - 350 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,140 ha 4,94 2
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,010 ha 0,35 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,211 ha 42,88 1,17
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,006 ha 0,22 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,581 ha 20,57 2,24
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,060 ha 2,12 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Plazi Anguis fragilis slepýš křehký Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Aquilegia vulgaris orlíček obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2019
Blanokřídlí Bombus terrestris čmelák zemní Ohrožený -- -- -- 2021
Cévnaté rostliny Cephalanthera damasonium okrotice bílá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Plazi Coronella austriaca užovka hladká Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Galanthus nivalis sněženka podsněžník Ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Gentianopsis ciliata hořec brvitý -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Inula salicina oman vrbolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Juglans regia ořešák královský -- -- -- GL 2019
Brouci Lucanus cervus roháč obecný Ohrožený HD II Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Lunaria rediviva měsíčnice vytrvalá Ohrožený -- -- -- 2019
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Neottia nidus-avis hlístník hnízdák -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Physocarpus opulifolius tavola kalinolistá -- -- -- BL2 2019
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 20

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.