Strádovské Peklo

L.CR.09
Lokalizace: 49.868163N 15.813405E
Rozloha: 27,783 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PR
Důvod ochrany: Z , B
Nadmořská výška: 317 - 359 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1,094 ha 3,94 1,11
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0,341 ha 1,23 1,1
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,377 ha 1,36 2,97
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 2,526 ha 9,09 3,09
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 3,565 ha 12,83 1
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 2,481 ha 8,93 1,57
L4B Suťové lesy druhotné, degradované nebo atypické 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0,193 ha 0,7 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 7,314 ha 26,32 1,65
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 2,320 ha 8,35 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Houby Psilocybe serbica var. bohemica -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Houby Polyporus umbellatus choroš oříš -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Houby Helvella macropus chřapáč pýřitý -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2016
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Houby Boletus pinophilus hřib borový -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Houby Boletus appendiculatus hřib přívěskatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2009
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Houby Hymenochaete cruenta kožovka purpurová -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2009
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2013
Savci Martes martes kuna lesní -- HD V -- -- 2009
Houby Ramaria lutea kuřátka bledoslizká -- -- Chybí údaje (DD) -- 2014
Ptáci Ficedula albicollis lejsek bělokrký -- BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2017
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 37

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.