Buchtovka

L.CR.02
Lokalizace: 49.774009N 15.81275E
Rozloha: 4,925 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: CHKO, PP
Důvod ochrany: KE, B
Nadmořská výška: 529 - 550 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,127 ha 22,88 1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,173 ha 3,52 3
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,159 ha 3,22 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,073 ha 21,78 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,266 ha 5,39 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Blanokřídlí Formica picea mravenec rašelinný Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Harmonia axyridis slunéčko východní -- -- -- BL3 2019
Brouci Amphimallon assimile -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2019
Brouci Notaris aethiops -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Ilybius subtilis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Luperus longicornis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Eubria palustris -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Cryptocephalus octopunctatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Cryptocephalus decemmaculatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Carabus scheidleri střevlík Scheidlerův Ohrožený -- -- -- 2019
Brouci Bruchidius varius -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Brachinus explodens prskavec menší Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Epilobium palustre vrbovka bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Trichophorum alpinum suchopýrek alpský Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 74

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.