Okřešické louky

L.CL.07
Lokalizace: 50.65666N 14.579616E
Rozloha: 12,906 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: CHKO, PP
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 279 - 282 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,347 ha 2,69 4
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 0,431 ha 3,34 4
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 2,370 ha 18,36 4
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0,004 ha 0,03 3
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 3,040 ha 23,55 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,380 ha 2,94 1
L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana) 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,895 ha 6,93 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Lullula arborea skřivan lesní Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2013
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Vážky Ophiogomphus cecilia klínatka rohatá Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Motýli Phengaris nausithous modrásek bahenní Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Motýli Phengaris teleius modrásek očkovaný Silně ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Ligularia sibirica popelivka sibiřská Kriticky ohrožený HD II, HD IV Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Obojživelníci Rana dalmatina skokan štíhlý Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2017
První 1 2 3 4 Zobrazeno: 45 - 55

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.