Bobří soutěska (DC)

L.CL.04
Lokalizace: 50.657527N 14.345787E
Rozloha: 2,076 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PP
Důvod ochrany: Am, KE, B
Nadmořská výška: 423 - 456 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T6.1A Acidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty s převahou netřesku výběžkatého (<i>Jovibarba globifera</i>) 8230 Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) 0,058 ha 2,81 1
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,174 ha 8,37 2
S1.5 Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (<i>Ribes alpinum</i>) -- -- 0,010 ha 0,46 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,221 ha 10,62 4
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (<i>Festuca pallens</i>) 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0,175 ha 8,42 1
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,033 ha 1,59 1
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0,637 ha 30,68 1,29
S1.3 Vysokostébelné trávníky skalních terásek -- -- 0,028 ha 1,33 1
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,184 ha 8,87 1,68
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,071 ha 3,41 1,89
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,291 ha 14,03 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphenolobus saxicola -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Lunaria rediviva měsíčnice vytrvalá Ohrožený -- -- -- 2015
Mechorosty Porella cordaeana podhořanka Cordova -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Mechorosty Cynodontium tenellum psízubec zakroucený -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Mechorosty Tetraplodon angustatus souzubka zúžená -- -- Zranitelný (VU) -- 2012

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.