Ralsko (mokřady v bývalém vojenském prostoru Ralsko – Hvězdovské rybníky, tůň východně od Svébořického rybníka a tůně na tankodromech)

L.CL.03
Lokalizace: 50.646703N 14.796633E
Rozloha: 110.919 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Soustava rybníků
Stupeň ochrany: PR
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 285 - 347 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.855 ha 0.77 4
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.019 ha 0.02 2
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 4.417 ha 3.98 2.29
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 3.902 ha 3.52 3.12
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 18.455 ha 16.64 1.84
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 10.509 ha 9.47 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.846 ha 0.76 3.53
L1 Mokřadní olšiny -- -- 13.429 ha 12.11 2.07
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.931 ha 1.74 1.32
T5.2 Otevřené trávníky písčin s paličkovcem šedavým (Corynephorus canescens) 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0.005 ha -- 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 6.403 ha 5.77 1.59
T8.1B Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.051 ha 0.05 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 3.434 ha 3.1 2.23
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.789 ha 0.71 2.44
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 10.470 ha 9.44 2.17

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Utricularia australis bublinatka jižní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Cévnaté rostliny Filago arvensis bělolist rolní -- -- Zranitelný (VU) -- 2007
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2007
Cévnaté rostliny Petrorhagia saxifraga hvozdíček lomikamenovitý -- -- Nejasný (EX??) -- 2009
Ptáci Phalacrocorax carbo kormorán velký -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Nymphaea candida leknín bělostný Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2007
Měkkýši Physa fontinalis levatka říční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2 2007
Cévnaté rostliny Potentilla palustris mochna bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Ptáci Mergus merganser morčák velký Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2003
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2009
Cévnaté rostliny Lemna trisulca okřehek trojbrázdý -- -- Zranitelný (VU) -- 2007
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 52

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.