Huťský rybník

L.CK.13
Lokalizace: 48.654398N 14.680631E
Rozloha: 101,484 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Důvod ochrany: Z , KE
Nadmořská výška: 837 - 883 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,314 ha 0,31 2
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 16,620 ha 16,38 2
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 1,411 ha 1,39 1,93
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2,578 ha 2,54 1
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,003 ha -- 1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,900 ha 0,89 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 38,353 ha 37,79 2,06
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 10,216 ha 10,07 1,57
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,808 ha 0,8 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1,212 ha 1,19 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2,713 ha 2,67 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0,407 ha 0,4 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Listera ovata bradáček vejčitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2013
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2003
Cévnaté rostliny Doronicum austriacum kamzičník rakouský Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2007
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Savci Martes martes kuna lesní -- HD V -- -- 2015
Cévnaté rostliny Potentilla palustris mochna bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Cévnaté rostliny Carex diandra ostřice přioblá -- -- Ohrožený (EN) -- 2007
Cévnaté rostliny Willemetia stipitata pleška stopkatá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2007
Cévnaté rostliny Arnica montana prha arnika Ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2007
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2003
Vážky Cordulegaster boltonii páskovec kroužkovaný -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Cévnaté rostliny Potamogeton alpinus rdest alpský Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2008
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 25

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.