Horní Luka

L.CK.12
Lokalizace: 48.885888N 14.29641E
Rozloha: 21.544 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: CHKO, PP
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 570 - 700 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 6.050 ha 28.08 1.73
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.195 ha 0.9 2.16
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 5.024 ha 23.32 1
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.581 ha 2.7 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.970 ha 4.5 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.933 ha 8.97 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Buprestis rustica -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Aromia moschata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Listera ovata bradáček vejčitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2007
Cévnaté rostliny Scorzonera humilis hadí mord nízký -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Cévnaté rostliny Abies alba jedle bělokorá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Cévnaté rostliny Alnus alnobetula olše zelená -- -- Ohrožený (EN) -- 2002
Cévnaté rostliny Carex hartmanii ostřice Hartmanova -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Cévnaté rostliny Carex umbrosa ostřice stinná -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Cévnaté rostliny Carex cespitosa ostřice trsnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Motýli Papilio machaon otakárek fenyklový Ohrožený -- -- -- 2006
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2012
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2007
Cévnaté rostliny Dactylorhiza fuchsii prstnatec Fuchsův Ohrožený -- -- -- 2012
Cévnaté rostliny Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii prstnatec Fuchsův pravý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 24

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.