Pohořský potok (úsek Pohoří na Šumavě – soutok s Černou)

L.CK.11
Lokalizace: 48.680766N 14.601584E
Rozloha: 344,438 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, PO, PR
Důvod ochrany: Z , KE
Nadmořská výška: 595 - 950 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,761 ha 0,22 1,81
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 6,820 ha 1,98 3,63
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,999 ha 0,29 3,99
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 17,700 ha 5,14 2,36
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 6,892 ha 2 2
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,101 ha 0,03 2,04
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,025 ha 0,01 1
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 0,346 ha 0,1 2,38
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 2,962 ha 0,86 2,69
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,032 ha 0,01 2
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0,155 ha 0,05 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,025 ha 0,01 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 3,771 ha 1,09 1,07
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 7,440 ha 2,16 1,15
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 8,556 ha 2,48 2,12
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 28

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Turdus torquatus kos horský Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Houby Globulicium hiemale kornatec zemní -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Doronicum austriacum kamzičník rakouský Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Polemonium caeruleum jirnice modrá -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2019
Ptáci Tetrastes bonasia jeřábek lesní Silně ohrožený ČR, BD II Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Hieracium vulgatum jestřábník obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Gentiana lutea hořec žlutý -- HD V -- -- 2019
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Upupa epops dudek chocholatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Ptáci Picoides tridactylus datlík tříprstý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2021
První 1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 60 - 75 z 85

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.