Pohořský potok (úsek Pohoří na Šumavě – soutok s Černou)

L.CK.11
Lokalizace: 48.680766N 14.601584E
Rozloha: 344,438 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, PO, PR
Důvod ochrany: Z , KE
Nadmořská výška: 595 - 950 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,025 ha 0,01 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,025 ha 0,01 4
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,032 ha 0,01 2
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,101 ha 0,03 2,04
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0,155 ha 0,05 2
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0,179 ha 0,05 2
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 0,346 ha 0,1 2,38
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,761 ha 0,22 1,81
L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana) 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,926 ha 0,27 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,999 ha 0,29 3,99
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,350 ha 0,39 3
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 1,602 ha 0,47 2,32
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1,634 ha 0,47 1,64
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 2,345 ha 0,68 3,11
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 2,687 ha 0,78 2,6
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 28

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum rubellum rašeliník červený -- HD V -- -- 2016
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2016
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Lullula arborea skřivan lesní Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2021
Ptáci Scolopax rusticola sluka lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Harmonia axyridis slunéčko východní -- -- -- BL3 2019
Ryby a mihule Phoxinus phoxinus střevle potoční Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Aegolius funereus sýc rousný Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2019
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ryby a mihule Cottus gobio vranka obecná Ohrožený HD II Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Botrychium matricariifolium vratička heřmánkolistá Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Botrychium lunaria vratička měsíční Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
První 1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 60 - 75 z 85

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.