Pohořský potok (úsek Pohoří na Šumavě – soutok s Černou)

L.CK.11
Lokalizace: 48.680766N 14.601584E
Rozloha: 344,438 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, PO, PR
Důvod ochrany: Z , KE
Nadmořská výška: 595 - 950 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 0,346 ha 0,1 2,38
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0,155 ha 0,05 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 27,936 ha 8,11 2,8
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 17,700 ha 5,14 2,36
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1,634 ha 0,47 1,64
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 6,820 ha 1,98 3,63
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0,179 ha 0,05 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 2,345 ha 0,68 3,11
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,025 ha 0,01 4
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 4,629 ha 1,34 1,61
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 6,126 ha 1,78 2,01
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 6,892 ha 2 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 90,932 ha 26,4 2,96
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 8,556 ha 2,48 2,12
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,032 ha 0,01 2
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 28

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Carabus arcensis arcensis -- Ohrožený -- -- -- 2019
Mechorosty Sphagnum magellenicum agg. -- -- HD V -- -- 2019
Cévnaté rostliny Lycopodium clavatum plavuň vidlačka -- HD V -- -- 2019
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2019
Mechorosty Sphagnum capillifolium rašeliník ostrolistý -- HD V -- -- 2019
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2019
Brouci Harmonia axyridis slunéčko východní -- -- -- BL3 2019
Mechorosty Sphagnum majus rašeliník Dusénův -- HD V -- -- 2016
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2 2019
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2016
Mechorosty Sphagnum rubellum rašeliník červený -- HD V -- -- 2016
Mechorosty Sphagnum russowii rašeliník statný -- HD V -- -- 2019
Mechorosty Sphagnum teres rašeliník oblý -- HD V -- -- 2016
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 85

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.