Pohořský potok (úsek Pohoří na Šumavě – soutok s Černou)

L.CK.11
Lokalizace: 48.680766N 14.601584E
Rozloha: 344,438 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, PO, PR
Důvod ochrany: Z , KE
Nadmořská výška: 595 - 950 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,761 ha 0,22 1,81
L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana) 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,926 ha 0,27 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 27,936 ha 8,11 2,8
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0,179 ha 0,05 2
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 2,687 ha 0,78 2,6
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 4,629 ha 1,34 1,61
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 90,932 ha 26,4 2,96
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,025 ha 0,01 4
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0,155 ha 0,05 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,032 ha 0,01 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 6,820 ha 1,98 3,63
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 0,346 ha 0,1 2,38
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,025 ha 0,01 1
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,101 ha 0,03 2,04
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,350 ha 0,39 3
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 28

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum teres rašeliník oblý -- HD V -- -- 2016
Motýli Boloria aquilonaris perleťovec severní -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Motýli Callophrys rubi ostruháček ostružinový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Motýli Cyaniris semiargus modrásek lesní -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Motýli Polyommatus amandus modrásek ušlechtilý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Anthus pratensis linduška luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2018
Vážky Aeshna juncea šídlo sítinové -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Houby Cortinarius rubellus pavučinec výjimečný -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2019
Cévnaté rostliny Ranunculus aconitifolius pryskyřník omějolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Hieracium vulgatum jestřábník obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
První 1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 15 - 30 z 85

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.