Pohořský potok (úsek Pohoří na Šumavě – soutok s Černou)

L.CK.11
Lokalizace: 48.680766N 14.601584E
Rozloha: 344,438 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Důvod ochrany: Z , KE
Nadmořská výška: 595 - 950 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 2,765 ha 0,8 2,96
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 15,475 ha 4,49 2,23
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,101 ha 0,03 2,04
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,309 ha 0,09 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 4,980 ha 1,45 2,4
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 8,124 ha 2,36 1,2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 1,140 ha 0,33 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 3,066 ha 0,89 3,4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1,084 ha 0,31 1,87
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,654 ha 0,48 1,24
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 2,115 ha 0,61 1,71
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,032 ha 0,01 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 8,891 ha 2,58 1,65
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 92,879 ha 26,97 2,88
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 9,437 ha 2,74 1
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 28

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Lišejníky Ramalina fastigiata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2009
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2009
Lišejníky Thelenella vezdae -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Lišejníky Ramalina fraxinea -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2009
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2015
Cévnaté rostliny Knautia dipsacifolia chrastavec lesní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2009
Cévnaté rostliny Abies alba jedle bělokorá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Doronicum austriacum kamzičník rakouský Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2003
Cévnaté rostliny Valeriana excelsa subsp. sambucifolia kozlík výběžkatý bezolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Ryby a mihule Thymallus thymallus lipan podhorní -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Ryby a mihule Lota lota mník jednovousý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 46

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.