U tří můstků

L.CK.10
Lokalizace: 48.613645N 14.672976E
Rozloha: 47,696 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, PO, PP
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 887 - 916 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 4,988 ha 10,46 2,04
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,005 ha 0,01 2
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 9,366 ha 19,64 1,78
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 6,820 ha 14,3 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 20,056 ha 42,05 2,22
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (<i>Juniperus communis</i>) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,276 ha 0,58 2
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0,792 ha 1,66 3,03
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,213 ha 0,45 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,001 ha -- 2,5
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,006 ha 0,01 1
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 0,861 ha 1,8 3,53

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Picoides tridactylus datlík tříprstý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2013
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2016
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Málo dotčený (LC) -- 2016
Ptáci Glaucidium passerinum kulíšek nejmenší Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Lycopodium annotinum plavuň pučivá Ohrožený HD V -- -- 2016
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2016
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2016
Mechorosty Sphagnum capillifolium rašeliník ostrolistý -- HD V -- -- 2016
Mechorosty Sphagnum magellanicum rašeliník prostřední -- HD V -- -- 2016
Mechorosty Sphagnum russowii rašeliník statný -- HD V -- -- 2016
Mechorosty Sphagnum rubellum rašeliník červený -- HD V -- -- 2016
Ptáci Scolopax rusticola sluka lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 21

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.