Slavkovické louky

L.CK.09
Lokalizace: 48.73346N 14.136409E
Rozloha: 28.290 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 761 - 790 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.288 ha 1.02 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.210 ha 0.74 4
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.195 ha 4.22 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.757 ha 2.67 2
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 0.477 ha 1.68 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 6.120 ha 21.63 1.65
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.332 ha 1.17 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 3.773 ha 13.34 2.23
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.379 ha 1.34 1.3
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.906 ha 6.74 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Triglochin palustre -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2009
Cévnaté rostliny Listera ovata bradáček vejčitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Knautia dipsacifolia chrastavec lesní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Berberis vulgaris dřišťál obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Scorzonera humilis hadí mord nízký -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Juniperus communis subsp. communis jalovec obecný pravý -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Cévnaté rostliny Abies alba jedle bělokorá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Dryopteris expansa kapraď podobná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Epipactis palustris kruštík bahenní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Epipactis atrorubens kruštík tmavočervený Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Houby Tubaria confragosa kržatka vrásčitá Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2004
Cévnaté rostliny Potentilla palustris mochna bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 45

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.