Rašeliniště Bobovec

L.CK.08
Lokalizace: 48.711325N 14.176652E
Rozloha: 145,216 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, PP
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 760 - 787 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 7,408 ha 5,1 1,3
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 43,908 ha 30,24 1,69
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 5,162 ha 3,55 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 63,268 ha 43,57 1,54
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0,012 ha 0,01 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,218 ha 0,15 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,182 ha 0,81 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2,863 ha 1,97 2,09
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0,008 ha 0,01 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,396 ha 0,27 2,09
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,569 ha 0,39 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,160 ha 0,8 3,12
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,514 ha 0,35 3,26
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 0,692 ha 0,48 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,032 ha 0,02 4
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 16

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Savci Muscardinus avellanarius plšík lískový Silně ohrožený HD IV -- -- 2013
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2019
Brouci Carabus arcensis střevlík polní Ohrožený -- -- -- 2013
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2013
Cévnaté rostliny Pinguicula vulgaris tučnice obecná Silně ohrožený -- -- -- 2019
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2019
Mechorosty Sphagnum capillifolium rašeliník ostrolistý -- HD V -- -- 2019
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2019
Cévnaté rostliny Lycopodium clavatum plavuň vidlačka -- HD V -- -- 2013
Cévnaté rostliny Lycopodium annotinum plavuň pučivá Ohrožený HD V -- -- 2019
Mechorosty Sphagnum flexuosum rašeliník odchylný -- HD V -- -- 2011
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2019
Mechorosty Sphagnum magellanicum rašeliník prostřední -- HD V -- -- 2019
Cévnaté rostliny Dactylorhiza fuchsii prstnatec Fuchsův Ohrožený -- -- -- 2019
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2019
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 78

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.