Studna u Lužné

L.CH.02
Lokalizace: 50.104451N 12.284948E
Rozloha: 30.333 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Soustava rybníků
Stupeň ochrany: PR
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 448 - 462 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 0.170 ha 0.56 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2.280 ha 7.52 1.37
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.254 ha 0.84 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.008 ha 3.32 1
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 6.624 ha 21.84 3.02
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 0.381 ha 1.25 2
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 0.059 ha 0.19 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.676 ha 2.23 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 5.141 ha 16.95 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.921 ha 6.33 2.65

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Utricularia ochroleuca bublinatka bledožlutá Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Cévnaté rostliny Utricularia australis bublinatka jižní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Utricularia minor bublinatka menší -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Utricularia intermedia bublinatka prostřední Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Anas strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2004
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2004
Cévnaté rostliny Potentilla palustris mochna bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Carex diandra ostřice přioblá -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Podiceps cristatus potápka roháč Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2004
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2015
Cévnaté rostliny Stellaria palustris ptačinec bahenní -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Mechorosty Sphagnum majus rašeliník Dusénův -- HD V -- -- 2010
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 36

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.