Tomkův mlýn (Stropnice)

L.CB.12
Lokalizace: 48.835472N 14.774579E
Rozloha: 56.023 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: EVL
Důvod ochrany: Z , KE
Nadmořská výška: 464 - 470 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.730 ha 1.3 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 2.642 ha 4.72 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.237 ha 2.21 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.155 ha 0.28 3
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 2.269 ha 4.05 4
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 1.742 ha 3.11 3.51
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 6.696 ha 11.95 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 6.699 ha 11.96 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ryby a mihule Ctenopharyngodon idella amur bílý -- -- -- BL2 2004
Ryby a mihule Cyprinus carpio kapr obecný -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2004
Ryby a mihule Thymallus thymallus lipan podhorní -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Ryby a mihule Lota lota mník jednovousý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Cévnaté rostliny Potentilla palustris mochna bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2011
Cévnaté rostliny Carex buekii ostřice Buekova -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2011
Ryby a mihule Misgurnus fossilis piskoř pruhovaný Ohrožený HD II Ohrožený (EN) -- 2004
Ryby a mihule Oncorhynchus mykiss pstruh duhový -- -- -- BL2 2004
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Cicuta virosa rozpuk jízlivý -- -- Ohrožený (EN) -- 2003
Ortopteroidní hmyz Stethophyma grossum saranče mokřadní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Dendrocopos medius strakapoud prostřední Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2013
Ryby a mihule Phoxinus phoxinus střevle potoční Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2004
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 20

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.