Horní Stropnice

L.CB.11
Lokalizace: 48.728891N 14.766972E
Rozloha: 179,477 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: EVL, NPP, PO
Důvod ochrany: Z , I , KE
Nadmořská výška: 498 - 789 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,631 ha 0,35 3,22
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,667 ha 0,37 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 16,055 ha 8,95 3,8
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,043 ha 0,02 1,88
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,005 ha -- 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 2,758 ha 1,54 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2,426 ha 1,35 3,8
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,998 ha 0,56 2,17
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0,214 ha 0,12 3,73
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1,494 ha 0,83 3,35
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 1,109 ha 0,62 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 5,993 ha 3,34 1,57
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 31,653 ha 17,64 3,45

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Lišejníky Cetrelia monachorum -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2012
Lišejníky Cetrelia olivetorum -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2012
Lišejníky Normandina pulchella -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Měkkýši Arion vulgaris -- -- -- -- BL3 2012
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2021
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2 2012
Motýli Neptis rivularis bělopásek tavolníkový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2012
Mechorosty Dicranum viride dvouhrotec zelený -- HD II Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2012
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2012
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2012
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Cytisus scoparius janovec metlatý -- -- -- BL2 2012
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 69

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.