Mušlovský horní, Mušlovský dolní rybník

L.BV.04
Lokalizace: 48.799488N 16.687433E
Rozloha: 23,045 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Údolní nádrž
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO, PP
Důvod ochrany: KE, B
Nadmořská výška: 200 - 238 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 4,938 ha 21,43 2,59
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1,220 ha 5,29 3,43
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,385 ha 1,67 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,507 ha 2,2 2
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2,349 ha 10,19 2
L3.4 Panonské dubohabřiny 91G0 Panonské dubohabřiny 0,062 ha 0,27 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 4,694 ha 20,37 2
M1.2 Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty -- -- 0,197 ha 0,85 1
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 2,368 ha 10,28 2,39
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,153 ha 0,66 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Gallinula chloropus slípka zelenonohá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2011
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2011
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Merops apiaster vlha pestrá Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Brouci Hydrophilus piceus vodomil černý -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Tringa glareola vodouš bahenní -- BD I -- -- 2018
Ptáci Tringa ochropus vodouš kropenatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2011
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Ardea purpurea volavka červená Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Vážky Orthetrum brunneum vážka hnědoskvrnná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Vážky Sympetrum meridionale vážka jižní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Motýli Zygaena carniolica vřetenuška ligrusová -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
První 3 4 5 6 7 Poslední Zobrazeno: 75 - 90 z 104

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.