Mušlovský horní, Mušlovský dolní rybník

L.BV.04
Lokalizace: 48.799488N 16.687433E
Rozloha: 23,045 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Údolní nádrž
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO, PP
Důvod ochrany: KE, B
Nadmořská výška: 200 - 238 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 4,938 ha 21,43 2,59
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1,220 ha 5,29 3,43
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,385 ha 1,67 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,507 ha 2,2 2
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2,349 ha 10,19 2
L3.4 Panonské dubohabřiny 91G0 Panonské dubohabřiny 0,062 ha 0,27 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 4,694 ha 20,37 2
M1.2 Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty -- -- 0,197 ha 0,85 1
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 2,368 ha 10,28 2,39
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (<i>Juniperus communis</i>) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,153 ha 0,66 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Trox eversmannii -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2010
Brouci Mycetophagus fulvicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Brouci Tetrabrachys connatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2010
Brouci Stomodes gyrosicollis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Brouci Onthophagus verticicornis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Onthophagus illyricus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Omaloplia ruricola -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2010
Brouci Oedemera croceicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Brouci Neatus picipes -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Brouci Mycetophagus multipunctatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Brouci Cycloderes pilosulus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Brouci Liparus coronatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Brouci Coptocephala chalybaea -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2010
Brouci Licinus cassideus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2010
Brouci Cathormiocerus spinosus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 136

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.