Kunov

L.BR.02
Lokalizace: 50.041372N 17.511993E
Rozloha: 22,121 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: PR
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 408 - 478 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace <i>Luzulo-Fagetum</i> 0,424 ha 1,92 2
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,001 ha 0,01 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace <i>Asperulo-Fagetum</i> 0,598 ha 2,7 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu <i>Magnopotamion</i> nebo <i>Hydrocharition</i> 0,064 ha 0,29 3
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů <i>Ranunculion fluitantis</i> a <i>Callitricho-Batrachion</i> 0,007 ha 0,03 1
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,957 ha 4,33 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (<i>Arrhenatherion</i>, <i>Brachypodio-Centaureion nemoralis</i>) 0,338 ha 1,53 4
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace <i>Galio-Carpinetum</i> 0,334 ha 1,51 1
L4A Typické suťové lesy 9180 Lesy svazu <i>Tilio-Acerion</i> na svazích, sutích a v roklích 0,284 ha 1,29 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,014 ha 0,06 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (<i>Alno-Padion</i>, <i>Alnion incanae</i>, <i>Salicion albae</i>) 9,822 ha 44,4 1,99

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2014
Ryby a mihule Lampetra planeri mihule potoční Kriticky ohrožený HD II Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2016
Cévnaté rostliny Galanthus nivalis sněženka podsněžník Ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Ptáci Bubo bubo výr velký Ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Acanthis flammea cabaret čečetka tmavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2012

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.