Pod Podskalním mlýnem

L.BO.27
Lokalizace: 49.148698N 16.52857E
Rozloha: 8,800 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rybník, klausura
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 293 - 300 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 0,000 ha -- 4
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1,492 ha 16,96 4
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,187 ha 2,13 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,735 ha 8,35 1,54
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,460 ha 5,23 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,656 ha 7,45 3
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0,094 ha 1,06 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Anthericum ramosum bělozářka větevnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Cévnaté rostliny Hieracium maculatum jestřábník skvrnitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Lilium martagon lilie zlatohlavá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Cévnaté rostliny Lactuca viminea locika prutnatá -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Cévnaté rostliny Thymus glabrescens mateřídouška olysalá -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Cévnaté rostliny Potentilla arenaria mochna písečná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2009
Cévnaté rostliny Carex pseudocyperus ostřice nedošáchor -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Cirsium eriophorum pcháč bělohlavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2002
Cévnaté rostliny Omphalodes scorpioides pupkovec pomněnkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Brouci Lucanus cervus roháč obecný Ohrožený HD II Ohrožený (EN) -- 2012
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Melica transsilvanica strdivka sedmihradská -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 20

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.