U Anenského mlýna

L.BO.25
Lokalizace: 49.136963N 16.527382E
Rozloha: 12,161 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 235 - 300 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 0,312 ha 2,56 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,739 ha 6,08 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,405 ha 3,33 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4,841 ha 39,81 2
T3.3D Úzkolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,000 ha -- 2
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,019 ha 0,15 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Verbascum chaixii subsp. austriacum divizna jižní rakouská -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Cévnaté rostliny Ulmus laevis jilm vaz -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Potentilla arenaria mochna písečná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2009
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2002
Cévnaté rostliny Teucrium chamaedrys ožanka kalamandra -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Cévnaté rostliny Veronica verna rozrazil jarní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Cévnaté rostliny Veronica prostrata rozrazil rozprostřený -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2002
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2009
Cévnaté rostliny Platanthera bifolia vemeník dvoulistý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2002

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.