Rumunská bažantnice

L.BO.20
Lokalizace: 49.037623N 16.699545E
Rozloha: 186,967 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Stupeň ochrany: EVL
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 189 - 200 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 2,195 ha 1,17 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,438 ha 0,23 3
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1,093 ha 0,58 1,9
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 86,138 ha 46,07 2,93
T7 Slaniska 1340 Vnitrozemské slané louky 0,011 ha 0,01 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 12,317 ha 6,59 2,12
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4,355 ha 2,33 1,57
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,133 ha 0,61 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,105 ha 0,06 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1,555 ha 0,83 1,91
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,519 ha 0,28 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1,504 ha 0,8 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Chenopodium botrys merlík hroznový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Chenopodium pumilio merlík trpasličí -- -- -- GL 2018
Cévnaté rostliny Potentilla arenaria mochna písečná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Circus cyaneus moták pilich Silně ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2011
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Abutilon theophrasti mračňák Theophrastův -- -- -- BL3 2018
Cévnaté rostliny Amorpha fruticosa netvařec křovitý -- -- -- BL2 2019
Savci Myocastor coypus nutrie -- -- Nevyhodnocený (NE) BL3, 1143/2014 2019
Ptáci Aquila heliaca orel královský -- BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Ptáci Haliaeetus albicilla orel mořský Kriticky ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2018
Cévnaté rostliny Carex chabertii ostřice Chabertova -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Carex distans ostřice oddálená -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Carex riparia ostřice pobřežní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Falco subbuteo ostříž lesní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Cévnaté rostliny Teucrium scordium ožanka čpavá Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
První 1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 30 - 45 z 83

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.