Popůvecké rybníky

L.BO.144
Lokalizace: 49.188798N 16.482207E
Rozloha: 22,066 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Soustava rybníků
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 342 - 361 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1,699 ha 7,7 2,36
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 8,723 ha 39,53 1,75
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,705 ha 3,19 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,508 ha 2,3 4
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,172 ha 0,78 1
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,121 ha 0,55 3
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,470 ha 2,13 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4,540 ha 20,57 2,21

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Verbascum chaixii subsp. austriacum divizna jižní rakouská -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2005
Cévnaté rostliny Anagallis foemina drchnička modrá -- -- Zranitelný (VU) -- 2005
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Amaranthus retroflexus laskavec ohnutý -- -- -- BL3 2005
Cévnaté rostliny Atriplex sagittata lebeda lesklá -- -- -- GL 2005
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2003
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2007
Cévnaté rostliny Euphorbia amygdaloides pryšec mandloňovitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Conyza canadensis turanka kanadská -- -- -- BL3 2005
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- -- -- 2014
Vážky Coenagrion hastulatum šidélko kopovité -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.