Jihlava

L.BO.12
Lokalizace: 49.029176N 16.517964E
Rozloha: 151,055 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Stupeň ochrany: EVL
Důvod ochrany: O
Nadmořská výška: 178 - 238 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M6 Bahnité říční náplavy 3270 Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p. 3,171 ha 2,1 1
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 3,322 ha 2,2 2
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 3,359 ha 2,22 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,210 ha 0,14 2
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 49,821 ha 32,98 3,75
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0,078 ha 0,05 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 1,447 ha 0,96 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Agrilus auricollis polník jilmový -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Pedostrangalia revestita -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Ptáci Ficedula hypoleuca lejsek černohlavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Motacilla flava konipas luční Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Pavouci Lycosa singoriensis slíďák tatarský -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2012
Obojživelníci Pelophylax ridibundus skokan skřehotavý Kriticky ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Motýli Zerynthia polyxena pestrokřídlec podražcový Kriticky ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Měkkýši Unio crassus velevrub tupý Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Saperda punctata kozlíček jilmový Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Saperda octopunctata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Anthaxia manca květokras jilmový -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Agrilus cuprescens -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 82

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.