Močidla

L.BO.113
Lokalizace: 49.287188N 16.500912E
Rozloha: 11,597 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rybník, klausura
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 266 - 307 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,251 ha 2,16 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2,714 ha 23,4 3,15

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2012
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2003
Cévnaté rostliny Teucrium chamaedrys ožanka kalamandra -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Veronica prostrata rozrazil rozprostřený -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Seseli osseum sesel sivý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2003
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- -- -- 2014
Cévnaté rostliny Chamaecytisus ratisbonensis čilimník řezenský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Vážky Ischnura pumilio šidélko malé -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2006

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.