Svratka pod Brnem

L.BO.04
Lokalizace: 49.099394N 16.623932E
Rozloha: 121,282 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Důvod ochrany: O , B , H
Nadmořská výška: 182 - 198 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 2,975 ha 2,45 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,957 ha 0,79 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,282 ha 0,23 4
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 10,316 ha 8,51 4
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 0,529 ha 0,44 4
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0,010 ha 0,01 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Blanokřídlí Scolia hirta -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Ptáci Galerida cristata chocholouš obecný Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2011
Cévnaté rostliny Cornus mas dřín jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Ptáci Corvus frugilegus havran polní -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ryby a mihule Rhodeus amarus hořavka duhová -- HD II Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2010
Ptáci Phalacrocorax carbo kormorán velký -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Ptáci Jynx torquilla krutihlav obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Cévnaté rostliny Lycium barbarum kustovnice cizí -- -- -- BL2 2001
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Potentilla recta mochna přímá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Ptáci Mergus merganser morčák velký Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 31

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.