Smrčiny

L.BN.03
Lokalizace: 49.987473N 14.838873E
Rozloha: 10.588 ha
Kategorie: Lokální význam
Důvod ochrany: E
Nadmořská výška: 399 - 403 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.179 ha 1.69 4
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 2.421 ha 22.86 3.32
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.209 ha 1.98 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.692 ha 15.98 4
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.209 ha 1.98 3
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.348 ha 12.73 2

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.