Podlesí

L.BN.02
Lokalizace: 49.624445N 14.863707E
Rozloha: 30,747 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PR
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 477 - 502 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 1,979 ha 6,44 1
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,636 ha 2,07 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2,827 ha 9,19 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,265 ha 0,86 2,5
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2,281 ha 7,42 2,33
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1,141 ha 3,71 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2,593 ha 8,43 2,52
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0,112 ha 0,36 2
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,169 ha 0,55 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2017
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Carex hartmanii ostřice Hartmanova -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2020
Motýli Boloria selene perleťovec dvanáctitečný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Cévnaté rostliny Coleanthus subtilis puchýřka útlá Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2017
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2017
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Cévnaté rostliny Drosera rotundifolia rosnatka okrouhlolistá Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Obojživelníci Hyla arborea rosnička zelená Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Ortopteroidní hmyz Stethophyma grossum saranče mokřadní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2015
Obojživelníci Pelophylax lessonae skokan krátkonohý Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2021
První 1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 15 - 30 z 51

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.