Žebětínský rybník

L.BM.04
Lokalizace: 49.21631N 16.484536E
Rozloha: 19,365 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 299 - 400 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,000 ha -- 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,050 ha 0,26 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,204 ha 1,05 2
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,574 ha 2,96 2,84
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 0,677 ha 3,5 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,829 ha 4,28 1,12
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2,187 ha 11,29 1
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 4,156 ha 21,46 2,4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4,255 ha 21,97 2,41

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Gallinula chloropus slípka zelenonohá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Dendrocoptes medius strakapoud prostřední Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2016
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Spatula querquedula čírka modrá Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2015
První 1 2 Zobrazeno: 15 - 22

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.